Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa w Myślachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spmyslachowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-08-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Trzebińska 15
32-543 Myślachowice
tel. 32 61 37 082
e-mail: spmyslachowice@op.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Kurdziel,
e-mail: tkurdziel@spmyslachowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
32 61 37 082.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach mieści się w jednym budynku. N spełnia w pełni podstawowych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
Architektonicznie budynek trudny, dla osób niepełnosprawnych wejście główne z poziomu chodnika od ul. Trzebińskiej, jednak dostanie się na dolny korytarz wymaga pokonania trzech schodów, na których brak jest podjazdu. Ciągi schodowe wąskie – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku sali gimnastycznej z poziomu chodnika, dzięki temu jest ona dostępna dla każdego. Dojazd na wózku inwalidzkim do tego wejścia możliwy jest od strony dwóch parkingów. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Wewnątrz budynku sali gimnastycznej znajduje się winda oraz toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły wydzielone i oznakowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – po jednym na każdym z parkingów.

Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze budynku szkoły lub w pomieszczeniach sali gimnastycznej w każdej sprawie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.