Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

Klauzula informacyjna RODOZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:


1) Administratorem danych osobowych jest:


Szkoła Podstawowa w Myślachowicach,
ul. Trzebińska 15, 32-543 Myślachowice, telefon: 32 613 70 82


2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się
poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych.
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania
tych danych).
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

 • Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini,
 • Gmina Trzebinia,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • banki w zakresie realizacji płatności,
 • podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
  Szkołę przez przepisy prawa,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
  osobowych.

   9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego
   podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
   10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
   natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.